Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. Okrężnej 5 ogłaszają przetarg na sprzedaż lub dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1.Przedmiotem przetargu na sprzedaż lub dzierżawę jest wyodrębniona ze struktury Spółki Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. (dalej zwanej Organizatorem), zorganizowana pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym zorganizowana część przedsiębiorstwa Organizatora przeznaczona funkcjonalnie do prowadzenia działalności
w zakresie usług pogrzebowych (dalej- ZCP Zakład pogrzebowy).Przetarg prowadzony jest wariantowo i w razie wyboru najkorzystniejszej oferty, zakończy się, według uznania, zawarciem umowy sprzedaży lub dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2.Dokładny skład ZCP Zakład pogrzebowy określa: regulamin przetargu wraz
z załącznikami.
3.Podmioty zainteresowane uczestnictwem w powyższym przetargu powinny:
1)zapoznać się z regulaminem przetargu zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu oraz wymaganej zawartości oferty.
2)najpóźniej do dnia 20.03.2019r. do godziny 10:30
a.złożyć ofertę spełniającą wymagania określone w Regulaminie,
b.złożyć wraz z ofertą wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie,
c.wpłacić wadium w kwocie i na warunkach określonych w Regulaminie.
4.Termin do składania ofert upływa w dniu 20.03.2019r. o godzinie 10:30
 

Załączniki

załącznik nr 4 do regulaminu ? wzór oferty na sprzedaż ZCP Zakład pogrzebowy,

załącznik nr 5 do regulaminu ? wzór oferty na dzierżawę ZCP Zakład pogrzebowy,

załącznik nr 6 do regulaminu- projekt umowy sprzedazy ZCP Zakład Pogrzebowy

załącznik nr 7 do regulaminu ? projekt umowy dzierżawy ZCP Zakład pogrzebowy,

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (12.04.2019r.)

REGULAMIN

załącznik nr 1 do regulaminu - wyciąg z raportu z wyceny wskazanych środków majątku trwałego z dnia 21 grudnia 2017r., opracowanego przez mgr Dorotę Przybyłkę, - wraz z potwierdzeniem aktualności.

załącznik nr 2 do regulaminu - operat szacunkowy z dnia 21 grudnia 2017r., opracowany przez mgr Dorotę Przybyłkę - wraz z potwierdzeniem aktualności.

załącznik nr 3 do regulaminu- lista stanowisk pracy

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
13-10-2021 08:31 Edyta Kukuczka Marzena Głodowska
12-04-2019 13:06 treść Edyta Kukuczka Anna Roessler