Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. Okrężnej 5 ogłaszają przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa --------------------------------------------------------------- 1.Przedmiotem przetargu jest wyodrębniona ze struktury Organizatora, zorganizowana pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym zorganizowana część przedsiębiorstwa Organizatora przeznaczona funkcjonalnie do prowadzenia działalności w zakresie usług pogrzebowych (dalej- ZCP Zakład pogrzebowy). 2.W skład ZCP Zakład pogrzebowy wchodzą min.: a.prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 3018/138 i 3019/138 o łącznej powierzchni 0,1535 ha, zlokalizowanej w Żorach przy ulicy Komunalnej 3, dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00017258/5, zabudowanej budynkiem użytkowym (zakładem pogrzebowym) o powierzchni użytkowej 251,30 m2, po generalnym remoncie wykonanym w 2016 r.; z pomieszczeniami specjalnymi: (i) pomieszczeniem chłodni wraz z wyposażeniem, (ii) pomieszczeniem prosektoryjnym i przygotowania zwłok wraz z wyposażeniem, (iii) kaplicą, b.prawo własności w zakresie ruchomości- wyciąg z raportu z wyceny wskazanych środków majątku trwałego z dnia 21 grudnia 2017 r., opracowanego przez mgr Dorotę Przybyłkę- załącznik nr 1 do Regulaminu, 3.Dokładny skład ZCP Zakład pogrzebowy określa: regulamin przetargu wraz z załącznikami. 4.Podmioty zainteresowane uczestnictwem w powyższym przetargu powinny: 1)zapoznać się z regulaminem przetargu zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu oraz wymaganej zawartości oferty dostępnym na stronie internetowej www.bip.ztkzory.pl w zakładce ogłoszenia. 2)najpóźniej do dnia 10.05.2018 r. do godziny 12:00 a.złożyć ofertę spełniającą wymagania określone w Regulaminie, b.złożyć wraz z ofertą wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie, c.wpłacić wadium w kwocie i na warunkach określonych w Regulaminie. 5.Termin do składania ofert upływa w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 12:00. 6.Oferty można składać osobiście w siedzibie Organizatora w sekretariacie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzona pieczęcią Organizatora. 7.Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, z umieszczonym na kopercie dopiskiem: ?Oferta w ramach przetargu na sprzedaż ZCP Zakład pogrzebowy. Nie otwierać przed dniem 10.05.2018 r., godzina 13:00?. 8.Oferty niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, w tym oferty niekompletne, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. [wadium] 9.Wadium wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). [cena wywoławcza] 10.Organizator ustala cenę wywoławczą ZCP Zakład pogrzebowy w kwocie 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) (dalej- Cena wywoławcza). [procedura przetargowa] 11.Procedura przetargowa jest dwuetapowa i składa się z: a.etapu pisemnego- złożenie ofert, b.etapu ustnego- negocjacje. 12.Organizator przetargu tj. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przetargu lub unieważnienia przetargu, bez uzasadnienia i bez wyboru najkorzystniejszej oferty. UWAGA!Organizator informuje wszystkich zainteresowanych, że wyłącza z zakresu przetargu na sprzedaż ZCP Zakład pogrzebowy niezabudowaną nieruchomość gruntową - działkę nr 3019/138 i w tym zakresie unieważnia przetarg.Jednocześnie Organizator informuje, że:? w pozostałym zakresie ogłoszenie pozostaje aktualne, przy czym z projektu umowy sprzedaży, a także innych załączników wykreśla się odpowiednio dane dotyczące nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 3019/138,? cena wywoławcza oraz termin składania ofert nie ulega zmianie. --------------------------------------------------------------- Załączniki: - REGULAMIN PRZETARGU [rozmiar: 2636 kb] - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU- WYCIĄG Z RAPORTU Z WYCENY ŚRODKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO [rozmiar: 1258 kb] - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU- OPERAT SZACUNKOWY Z DNIA 21.12.2017R. [rozmiar: 11107 kb] - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU- LISTA STANOWISK PRACY [rozmiar: 130 kb] - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU- WZÓR OŚWIADCZENIA W PRZEDMIOCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZCP ZAKŁAD POGRZEBOWY [rozmiar: 186 kb] - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU- WZÓR OŚWIADCZENIA W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH [rozmiar: 166 kb] - ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU- PROJEKT UMOWY SPRZEDAZY ZCP ZAKŁAD POGRZEBOWY [rozmiar: 3998 kb] - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO REGULAMINU - ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI [rozmiar: 329 kb] - INFORMACJA DLA OFERENTÓW Z DNIA 23.04.2018 R. [rozmiar: 248 kb] - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU [rozmiar: 209 kb] --------------------------------------------------------------- Autor: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl Publikujący: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl Modyfikujący: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl Ostatnia modyfikacja: 04-12-2018 14:23:19 Odwiedzin: 7313 ---------------------------------------------------------------