Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://bip.ztkzory.pl

Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biulety Informacji Publicznej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2004-04-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo,.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Głodowska, marzena.glodowska@ztkzory.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324356920. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. położony przy ul. Orlej 5/31, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.

Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób głosowy (pracownik sekretariatu).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (pracownik sekretariatu).

W pobliżu wymienionej lokalizacji na parkingu publicznym znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Załączniki

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
05-01-2021 10:49 treść Marzena Głodowska Marzena Głodowska
01-01-1970 01:00 treść Marzena Głodowska Marzena Głodowska